Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Flexlu

Algemeen

1 Flexlu: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer, 56787383 gevestigd te Alphen aan den Rijn.
2 Cliënt : De natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder.
3 Zorgaanbieder:rechtspersoon die zorg verleent, gefinancierd op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde zorg en/of aanvullende diensten.
Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van de AWBZ.
4 Contractovereenkomst: De overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgvrager.

Bekendmaking algemene voorwaarden

De zorgaanbieder overhandigt de algemene voorwaarden aan de cliënt voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst.
Op verzoek van de cliënt licht de zorgaanbieder de algemene voorwaarden mondeling toe.

Afwijking van de algemene voorwaarden

De zorgaanbieder kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met de cliënt en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Persoonsgegevens

1 Flexlu, de zorgaanbieder zal de gegevens van cliënt uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.
2 Flexlu,de zorgaanbieder neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht: Privacy reglement aan de cliënt overhandigen,eveneens de klachten procedure.

Privacy gegevens

1 Niet toegestaan voor Flexlu, de zorgaanbieder, is het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software van de cliënt zonder dat hiervoor expliciete toestemming is gegeven aan de gebruiker.
2 Het is evenals niet toegestaan het zonder toestemming van de betreffende cliënt privacy gegevens te verstrekken,veranderen, aan derden dan wel gegevens aan gegevens van cliënt toevoegen.

Betalingsvoorwaarden

1 Betalingen dienen via bankovermaking te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
2 Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur op een door Flexlu aan te wijzen bank- of girorekening. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen zes dagen na verzending.
3 Indien de cliënt niet aan zijn betaling verplichting voldoet, is Flexlu gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat cliënt aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
4 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is cliënt vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van de wettelijke rente per maand, een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend, over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
5 Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de cliënt.

Klachtenregeling:

De klachtenregeling dient te zijn gebaseerd op de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *